Algemene voorwaarden van Kiewitt & Verhoeven Advocaten

1. Kiewitt & Verhoeven Advocaten

Kiewitt & Verhoeven Advocaten is een maatschap naar Nederlands recht, die wordt gevormd door de natuurlijke personen, de heer mr. R. Kiewitt en de heer mr.drs. R.J.A. Verhoeven. Kiewitt & Verhoeven Advocaten is gevestigd aan de Kennemerstraatweg 117, 1814 GE te Alkmaar. Het kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag.

 

2. Opdracht en (eventuele) vervolgopdracht (-en)

2.1 Alle door cliënten gegeven opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kiewitt & Verhoeven Advocaten.

2.2 De aanvaarde opdracht leidt daarbij voor Kiewitt & Verhoeven Advocaten enkel en alleen tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

2.3 Opdrachtgever is degene die aan Kiewitt & Verhoeven Advocaten de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan Kiewitt & Verhoeven Advocaten in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende – en vervolgopdrachten, die aan Kiewitt & Verhoeven Advocaten worden gegeven.

 

3. Aansprakelijkheid en uitsluiting

3.1 Iedere aansprakelijkheid van Kiewitt & Verhoeven Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De polis is afgesloten bij Nationale Nederlanden en voldoet daarbij aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde voorwaarden.

3.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000 of, indien het door Kiewitt & Verhoeven Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 25.000.

3.3 Opdrachten aan derden/ deskundigen

Kiewitt & Verhoeven Advocaten zal bij het inschakelen van derden/ deskundigen zo nodig tevoren overleggen met de opdrachtgever. Kiewitt & Verhoeven Advocaten verplicht zich zorgvuldigheid te betrachten bij de selectie van derden en het aan die derden verstrekken van opdrachten. Kiewitt & Verhoeven Advocaten is daarbij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van diezelfde derden/ deskundigen, overeenkomstig de wet. Indien en voor zover door Kiewitt & Verhoeven Advocaten ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is Kiewitt & Verhoeven Advocaten gemachtigd deze namens de cliënt \ opdrachtgever te aanvaarden. Voor zoveel nodig wordt dit door Kiewitt & Verhoeven Advocaten hierbij bedongen.

3.4 Vrijwaring van aanspraken

De opdrachtgever vrijwaart Kiewitt & Verhoeven Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die Kiewitt & Verhoeven Advocaten voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Kiewitt & Verhoeven Advocaten.

3.5 Privacystatement

Informatie over ons privacystatement vindt u op onze website.

3.6 Klachtenprocedure

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Voor de gang van zaken in geval een klacht kunt u op ons kantoor terecht voor de benodigde informatie.

 

4. Declaratie en vaststelling honorarium

4.1 Honorarium en wijze van berekening.

Grondslag voor de vaststelling van het honorarium vormt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Kiewitt & Verhoeven Advocaten vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Kiewitt & Verhoeven Advocaten hanteert daarbij een tijdregistratiesysteem, waarin gewerkt wordt met eenheden van minimaal 6 minuten, in voorkomend geval naar boven af te ronden. Bij de declaratie in een betalende zaak (niet zijnde een toegevoegde zaak) zal een specificatie van de bestede tijd worden meegezonden. Tevens wordt 5 procent kantoorkosten in rekening gebracht.

4.2 Voorschotten/ verschotten

Kiewitt & Verhoeven Advocaten is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van de opdrachtgever te verlangen dat aan haar voorafgaand aan de werkzaamheden een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door Kiewitt & Verhoeven Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (deurwaarderskosten, griffierecht, etc.) zullen in beginsel direct nadat deze bij Kiewitt & Verhoeven Advocaten in rekening zijn gebracht, aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4.3 Betalingstermijn en tussentijdse declaratie

De werkzaamheden worden in principe eens per twee maanden tussentijds aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Deze termijn staat daarbij vermeld op de declaraties. Kiewitt & Verhoeven Advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige betaling is Kiewitt & Verhoeven Advocaten bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en is de opdrachtgever in dat geval vanaf 14 dagen na de datum van de declaratie de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten zullen worden gesteld op 15 % van de hoofdsom. Daarbij worden de maatstaven uit het rapport Voorwerk II in acht genomen.

 

5. Kennisneming van de Algemene Voorwaarden

Naast publicatie op het internet worden de Algemene Voorwaarden bij iedere opdracht uitgereikt aan de opdrachtgever. Daarnaast zullen de Algemene Voorwaarden op enig verzoek beschikbaar worden gesteld.

 

6. Bewaren dossiers en vertrouwelijkheid stukken

Na afronding van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Tien jaar zal het dossier worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd. Ten aanzien van de inhoud van de stukken geldt vertrouwelijkheid.

 

7. Bevoegde rechter bij geschillen

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Kiewitt & Verhoeven Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter c.q. de geschillencommissie advocatuur.

8. Privacy Statement

Kiewitt & Verhoeven Advocaten verwerkt persoonsgegevens, waaronder mogelijk de uwe. De verwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kiewitt & Verhoeven Advocaten is een advocatenkantoor en doet er uiteraard alles aan om een onzorgvuldige behandeling van uw gegevens te voorkomen. Kiewitt & Verhoeven Advocaten verwerkt zo weinig mogelijk gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke manier.