Privacy statement

Privacy Statement Kiewitt & Verhoeven Advocaten

Algemeen

Kiewitt & Verhoeven Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Kiewitt & Verhoeven Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Kiewitt & Verhoeven Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Ook kunt u zich in alle tijden laten informeren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door Kiewitt & Verhoeven Advocaten.

Contactgegevens:
Linda Reedijk
l.reedijk@kenvadvocaten.nl
072-5402722

Doel verwerking persoonsgegevens

Kiewitt & Verhoeven Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Partnergegevens in geval van potentiële toegevoegde cliënten
 • Medische gegevens
 • Persoonsgegevens van derden zoals een curator, bewindvoerder of wederpartij
 • Notities van korte gesprekken of afspraken in het dossier
 • Strafrechtelijke gegevens zoals verdenkingen, veroordelingen, aanhoudingen, proces-verbaal, dagvaardingen, uittreksel justitiële documentatie, processtukken en dergelijke.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Kiewitt & Verhoeven Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Kiewitt & Verhoeven advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
– innen van declaraties
– advisering, bemiddeling en verwijzing
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
– Communicatie activiteiten

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Kiewitt & Verhoeven Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

De wettelijke grondslag die wij gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens is “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.

De wettelijke grondslag die wij gebruiken voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is “noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.”

De wettelijke grondslag die wij gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard is “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”, met daarbij uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

De grondslag die wij gebruiken voor de bewaartermijn van persoonsgegevens is vanuit een “wettelijke verplichting”.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kiewitt & Verhoeven Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Kiewitt & Verhoeven Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Kiewitt & Verhoeven Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Kiewitt & Verhoeven Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Kiewitt & Verhoeven Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Kiewitt & Verhoeven Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Kiewitt & Verhoeven Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Kiewitt & Verhoeven Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Kiewitt & Verhoeven Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

 • Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Kiewitt & Verhoeven Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Kiewitt & Verhoeven Advocaten
T.a.v. Linda Reedijk
l.reedijk@kenvadvocaten.nl
072-5402722

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Kiewitt & Verhoeven Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Ten aanzien van het bewaren van bewijsstukken ter naleving van de verificatieplicht onder de Wwft geldt dat wij op de afgeschermde kopie van het identiteitsbewijs de datum van identificatie en paraaf plaatsen. Wij behouden uw identiteitsgegevens in ons dossier en zullen ze 7 jaar na het sluiten van het dossier vernietigen. Mocht het langer nodig zijn om ze te bewaren, dan vragen wij hiervoor uw toestemming. Dit in verband met het voldoen aan onze verplichtingen op grond van de Voda.

Gebruik van een blog of forum

Op de website biedt Kiewitt & Verhoeven Advocaten een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Kiewitt & Verhoeven Advocaten is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Kiewitt & Verhoeven Advocaten dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Kiewitt & Verhoeven Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.kenvadvocaten.nl.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Linda Reedijk, office manager.

Dit privacy statement is op 15 juni 2020, door Melanie van Dommelen vastgesteld.